Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Definities
Opdracht:
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
Opdrachtnemer:
de (rechts-)persoon die de (overeenkomst van) opdracht bij de opdrachtgever uitvoert.
Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie de opdrachtgever zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachten:
de overeenkomst van opdracht inhoudende het (tijdelijk) vervullen van taken met daarbij alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en schriftelijk gemaakte afspraken over hetzelfde onderwerp, en zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende naderende overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Opdrachten komen tot stand door ondertekening van beide partijen van een opdracht-bevestiging welke tenminste bevat een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de opdracht, het te hanteren tarief, alsmede de wijze van declareren.
ARTIKEL 4 Uitvoering van de overeenkomst
De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever onder inachtneming van een kwaliteitsgarantie, te laten verrichten door anderen. In het kader van de opdracht kan in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gerapporteerd worden inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.
In het kader van de opdracht kunnen indien opdrachtnemer en opdrachtgever zulks overeenkomen, tussen- dan wel eindrapportages uitgebracht worden aan de opdrachtgever in de regelmaat van tenminste 2 maanden.

ARTIKEL 5 Betalingsconditie
Lid 1
Betaling van de declaratie van opdrachtnemer dient plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door opdrachtnemer op de declaratie vermelde bank- of girorekening, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.
Lid 2
Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is opdrachtnemer zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd opdrachtgever, nadat zij opdrachtnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels) rente en buitengerechtelijk incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.
Lid 3
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de opdracht.

ARTIKEL 6 Opschorting werkzaamheden/retentie
Lid 1
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft opdrachtnemer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
Lid 2
Opdrachtnemer heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is.

ARTIKEL 7 Beëindiging opdracht
Lid 1
De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. In dat geval is de opdrachtgever altijd gehouden aan de opdrachtnemer een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, conform de door opdrachtnemer reeds verrichte werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten, te voldoen.
Lid 2
De opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een opdracht op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden als er sprake is van een gewichtige reden. Van een gewichtige reden is in ieder geval sprake indien:
• de opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn en op een behoorlijke wijze de gegevens of bescheiden ter hand stelt die voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn; de opdrachtgever zich niet houdt aan afspraken, mondeling dan wel schriftelijk;
• de opdrachtgever enige verplichting jegens opdrachtnemer niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
• het faillissement , surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de opdrachtgever is aangevraagd
Lid 3
Indien opdrachtnemer de opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in lid 2, dan is de opdrachtgever altijd gehouden aan opdrachtnemer het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten als schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Mocht de schade niet door de verzekeraar worden gedekt, of mocht de verzekeraar de schade niet uitbetalen dan wordt de aansprakelijkheid van de schade beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft bepaald. Bij opdrachten met een langere looptijd dan twee maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

ARTIKEL 9 Geheimhouding
Beide partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

ARTIKEL 10 Non concurrentie
Beide partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede een periode van een half jaar na het einde van de overeenkomst, generlei relatie aan te (doen) gaan met elkanders medewerkers en/of hulppersonen, tenzij partijen anders overeenkomen.